ЕКИП & УСЛУГИ

     Фирмата ни е съставена от високо квалифициран екип, с богат опит в областта на геодезията и кадастъра. Ние сме готови винаги да Ви помогнем и да Ви дадем съвет как най-лесно да се разреши казусът Ви.
      Екипът и апаратурата с която разполагаме ни дава възможност да работим навсякъде!


Услугите, които можем да Ви предложим:

 1. Изработване на Инвестиционни проекти по част "Геодезия" 
 2. Подробни Устройствени Планове (ПУП - ПР)
 3. Трасиране (отлагане на място) на сгради, имоти и съоръжения
 4. Заснемане на релеф за проектиране
 5. Заснемане на обекти за нанасяне в Кадастралната карта /кадастралния план/ 
 6. Геодезическо заснемане за Екзекутивна документация
 7. Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта
 8. Изготвяне на Схеми на самостоятелни обекти на собственост  СОС (етажни схеми)
 9. Заснемане и трасиране на линейни и площни съоръжения
 10. Промяна на предназначение на земеделски земи
 11. Вертикални Планировки и Трасировъчни Планове
 12. Изчисляване обеми на изкопно/насипни земни работи
 13. Измерване на подкранови пътища
 14. Инженерна геодезия
 15. Изготвяне на Удостоверение за идентичност
 16. Изготвяне на Комбинирани скици      
 17. GPS /ГНСС/ Измервания