ИНФОРМАЦИЯ


ИНФОРМАЦИЯ –
НОРМАТИВНА УРЕДБА


Официалните удостоверителни документи от кадастъра са:

I.I. Скица на поземлен имот – представлява копие от кадастрална карта /КК/ в М 1:500 или 1: 1000, която се издава за конкретен имот. Съдържа границите на дадения поземлен имот, както и границите на съседните. Скицата се предава в комплект с данните от кадастралния регистър на хартиен носител. Посочва се идентификаторът на имота, както и идентификаторът на съседните му имоти. Включват се административни данни за скицата (дата на издаване, стари идентификатори, основание за издаване и пр.). Има подпис и печат от удостоверителната служба. Скици на поземления имот се издават само на собственици или на специално упълномощени от тях лица.
I.II. Скица на сграда – съдържа същата информация като скицата на поземления имот;
I.III. Схема на самостоятелен обект в сграда – различно от скица, защото се касае до очертания върху кадастралната карта без точни координати. Съдържа номер на самостоятелния обект в сградата, номер на сградата и поземления имот, адрес, предназначение, информация за съседни самостоятелни обекти в сградата на етажа и идентификаторите им, площ на обекта, информация за собствениците (по кадастрален регистър) и прочие;
I.IV. Удостоверение – получаване на удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ на новопостроени, пристроени и надстроени сгради или отразяване на преустройство (смяна на предназначението) на сгради, както и за нанасяне в кадастъра на други видове строежи – като пътища.
Удостоверението е предпоставка за издаване на разрешение за ползване на обекта от Дирекцията за национален строителен контрол.
След получаване на документ от Общинска администрация /ОА/ за нанасяне в кадастъра собственикът/инвеститорът подава молба в Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР. Към молбата трябва да бъдат приложени документът от ОА, писмо от службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/, копие от кадастралната карта /КК/, акт за собственост и узаконяване, разрешение за строеж;
I.V. Справки от кадастъра – тематични карти, извлечени от кадастралния регистър и други, които не носят подпис или печат на длъжностно лице. Право да поискат справка имат собственици или упълномощени от тях лица, заплатили съответната държавна такса за услугата.
Може да се правят писмени и устни справки. Възможно е да се правят справки и онлайн на адрес https://kais.cadastre.bg/.
V. Тематични карти – ведомствата, общините и други юридически лица съобразно характера на своите функции организират набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за недвижими имоти, строежи, съоръжения и други обекти в поземлени имоти, трайни насаждения, водни течения и площи, природните богатства, релефа и пр. Те създават специализирани карти, регистри и информационни системи въз основа на тези данни.
Когато специализирани карти, регистри и информационни системи съдържат кадастрални данни, задължително ползват съответните данни директно от кадастъра и осъществяват и поддържат връзка с информационната система на кадастъра.
Информация е използвана от:

ЗКИР

нормативна уредба за ОБЕКТИ НА КАДАСТЪРА

Законът определя дейностите по регистрация на недвижимите имоти. Не се регистрират инфраструктурни обекти. За разлика от много други европейски законодателства в България могат да се регистрират самостоятелни обекти (независими части)в сграда.
1/ Поземлен имот (ПИ) – Присъстват в кадастъра с границите си (наредени двойки координати, показващи край на територия, върху която има определени права) и с върховете на имота (характерни точки от границата, определени от геодезическата координатна система и означени материално). Границата е част от ограничителния контур.
2/ Сграда(С) – сграда от основното застрояване, както и постройка от допълващото застрояване, включително груб строеж; в смисъл на кадастър имат надземна и подземна част. Не може да се определи собственост на сградата, ако тя е разделена на самостоятелни обекти в сградата (СОС). Определя се в кадастара, когато е неделима собственост (без СОС). Не и съоръжения на техническата инфраструктура, включително гаражи, но не и паркоместа. Отбелязани в К с границите си и върховете. В кадастъра се отбелязват само надземните части, които се намират по-ниско от 140 см от земната повърхност.
3/ Самостоятелен обект в сграда (СОС) – СОС е етаж или част от етаж в сграда. Въвеждат се в кадастъра от архитектурни чертежи и разпределения (неефективен метод поради възможни промени в изпълненията). Отбелязани с линия, която НЕ Е получена при геодезическо измерване. За площта на самостоятелния обект в сградата (СОС), данни се взимат от акта за собственост и не се гарантират от кадастъра.
При загуба на имот от морето – той се възвръща само ако е със застраховка.
Информация е използвана от:
ЗКИР

Обекти за специализирана информация в кадастъра.Специализирани карти и регистри

В закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ са посочени 6 вида обекти за специализирана информация (макар че те не изчерпват всички възможни случаи):
1/ недвижими имоти, различни от основните кадастрални данни;
2/ строежи, съоръжения и др. в поземлен имот, в това число надземни и подземни проводи;
3/ трайни насаждения;
4/ водни течения;
5/ природни богатства в земните недра;
6/ релеф.
Специализираните карти и регистри се изработват въз основа на техническо задание, съгласувано от възложителя и службата по кадастъра. В закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ са определени обектите, за които данните са специализирани, но те самите не са обекти на кадастъра. За тяхната изработка е задължително използването като основа на кадастъра. Всяко ведомство, което създава специализирана карта, определя съдържанието и реда за създаването и поддържането им чрез съвместна наредба между ръководителя на ведомството и министъра на регионалното развитие и благоустройство. Специализираните институции задължително поддържат връзка със системата на кадастъра чрез формат за обмен на данни, който се утвърждава от Министерски съвет.
Специализираните регистри на обектите съдържат :
1/ основни кадастрални данни за поземлените имоти, в които са разположени: идентификатор, площ, трайно предназначение на територията, адрес;
2/ вид на собствеността на поземления имот – публична държавна или общинска собственост;
3/ пореден номер на обекта в границите на поземления имот;
4/ вид на обекта;.
5/ технически, количествени и качествени характеристики;
6/ данни за актовете, удостоверяващи правата върху обектите, включително за предоставяне на концесия;
7/ регистрационен номер на паспорта на съоръжението.
За изработването на специализирани карти и регистри се извършват геодезически, фотограметрични и други дистанционни измервания и могат да бъдат ползвани данни от едромащабната топографска карта /ЕТК/ в мащаб (М) 1:5000 или от други специализирани карти и регистри. За извършване на измервания се използва геодезическата основа на кадастралната карта /КК/. Нова работна геодезическа основа се създава при необходимост.
Специализирани карти се създават в цифров и графичен вид. Информацията за обектите от специализираните карти в цифров вид се съхранява на отделни слоеве, включващи техническа инфраструктура, водни обекти, благоустройство, релеф и др. Разграфката, номенклатурата и размерите, и извънрамковото оформление на листовете на специализираната карта са еднакви с тези на кадастралната карта за съответната територия.
Специализирани карти и регистри се поддържат и предоставят чрез специализираната информационна система /ИС/.
ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
Възложителят или упълномощено от него лице може да поиска виза за проект. Визата се издава от главния архитект на общината в срок от 14 дни от постъпването на заявлението. Визата на проект представлява копие от действащ ПУП с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени наличните сгради. Визата на специални обекти свързани с отбраната и сигурността на страната се издава от Министерството на отбраната или от Министерството на вътрешните работи.
Процедура по издаване на виза за проект
/от ЗУТ, ЗАОФЮЛ, ЗМДТ, ЗКИР/
Процедурата е регламентирана от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица (ЗАОФЮЛ), Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Наредба № 4 от 21.05.2001 г. и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. Целта на процедурата по издаване на виза за проектиране е:
1/да се създаде документ, с който да се удостовери съществуването на урегулиран поземлен имот (урегулиран имот), за който, в съответствие с действащ подробен устройствен план, са определени неговите граници, размери, площ, физически и други характеристики, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство (установен начин и характер на застрояване);
2/да се даде разрешение за проектиране за урегулирания имот, като се определи начина и характера на застрояването му със сгради на основното и допълващото застрояване в съответствие с предвиждането на действащия подробен устройствен план, и/или възможността за застрояването му в съответствие със строителните правила и нормативи и нормативната уредба по проектиране и строителство, като се укажат всички точни мерки, коти, допустими височини, плътност и интензивност на застрояване на урегулирания имот, а в предвидените случи и в съседния урегулиран имот, както и да се укажат евентуалните отклонения от правилата и нормативи за застрояване.
Информация е използвана от:
www.cadastre.bg
web.uni-plovdiv.bg

нормативна уредба за ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СГРАДА
Технически паспорт се съставя:
1/ за нов строеж – преди въвеждането му в експлоатация;
2/ за съществуващ строеж ;
3/ след реконструкция, основно обновяване и др., както и при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) в него, за които се изисква издаване на разрешение за строеж.
Техническият паспорт се съставя за целия строеж.
Съдържание на техническия паспорт – обхваща следните части:
1/ част А “Основни характеристики на строежа” – идентификационни данни и параметри (местоположение, данни за строежа и пр.), основни обемнопланировъчни и функционални показатели (площи,височини, габарит и пр.), Основни технически характеристики (строителна система, пожарна и сеизмична устойчивост и пр.), сертификати, данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт /ТП/;
2/ част Б “Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти” – резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на промени, необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация;
3/ част В “Указания и инструкции за безопасна експлоатация”- съхраняване на целостта на строителната конструкция, недопускане на нерегламентирани промени в строежа, нормална експлоатация и поддържане на инсталациите на сградата и прочие;
4/ част Г „Енергиен паспорт на сграда” – стойността на интегрираната енергийна характеристика на сградата, общия годишен разход на енергия в MWh, спестените емисии CО2, класификацията на сградата и принадлежността й към съответния клас от скалата на енергопотребление, отопляемата площ, брутния отопляем обем и прочие.
Енергийният паспорт на сградата се съставя с цел оценяване съответствието на енергийните характеристики на сградата с нормативните изисквания за ефективност на енергията /ЕЕ/ и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградата по време на техния експлоатационен срок.
Техническият паспорт може да бъде издаден от консултанти, получили лиценз от министерството на регионалното развитие и благоустройството, а също и от лица, отговарящи на изискванията на Закона за енергийната ефективност – за енергийното обследване.

Информация е използвана от:
stroitelni-proekti.com
web.uni-plovdiv.bg

Делба и разделяне на територия. Неделимост
Разлика между делба и разделяне:
1/ разделяне – въвеждане на деление БЕЗ промяна на собственика;
2/ делба – въвеждане на деление с промяна на собственика.
Делба
При наличие на съсобственост върху имот често се налага да се извърши делба между съсобствениците.
Съществуват два вида делби: доброволна и съдебна.
1. Доброволна делба – според формата на извършване тя може да бъде:
Обикновен договор (в писмен вид и нотариално заверен) за доброволно разпределяне на реалните дялове.
2. Съдебна делба – съдебно дело за делба може да предизвика всеки сънаследник, който подаде в Районния съд молба с приложени към нея документи.
Делба може да се извърши както след смъртта на наследодателя, така и приживе на наследодателя от самия него чрез делба – дарение (с нотариален акт) и делба – завещание (чрез нотариално или саморъчно завещание).
Неделимост
Неделими са тези вещи, които не могат реално да бъдат разделени без да загубят значителна част от стойността си. Делба не може да бъде упражнена в случаите, забранени от закона или при невъзможност поради естеството и предназначението на вещта.
По закон един имот е неделим, когато няма съответната площ за образуването на два самостоятелни обекта. Например – един парцел трябва да има достатъчно площ, за да се образуват два самостоятелни парцела със самостоятелни входове, с възможност за захранване с ток, вода и канализаця, т.е. да отговарят на нормите на Закона за териториално и селищно устройство и Наредба № 5 за правила и норми по ТСУ.
Едно жилище трябва да бъдат разделено така, че всяка една обособена част да има задължителните помещения и площи, на които следва да отговаря то, а именно: най-малко едно жилищно помещение, кухня, тоалетна, баня и поне едно складово помещение в него или извън него.
Информация е използвана от:
ЗКИР
ГПК